ทุนป.โทเภสัชที่Griffith U.
ทุนป.โทเภสัชที่Griffith
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Master of Pharmacy funding for International Students ประจำปี 2020 เป็นโปรแกรมเปิดสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ทุนมีมูลค่าทั้งสิ้น $30,000 แบ่งจ่ายเป็นช่วง ๆ ของโปรแกรมการศึกษา 2 ปี
        เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐยุคใหม่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย โดยGriffith Universityก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1971 ปัจจุบันมี Physical Campuses5 แห่ง กระจายอยู่ตาม 3 เมืองในออสเตรเลีย โดยที่จัดว่าใหญ่ที่สุด ได้แก่ Gold Coast campus ที่ Southport และ Nathan campus ที่ Brisbane
           สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
-จบปริญญาตรีสมัครเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย ประจำ Trimester 1 2020
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรปริญญาโท รวมถึงผลการศึกษาก่อนหน้าและความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดการรับสมัครของมหาวิทยาลัย Griffith
         หลักฐานประกอบในการสมัครเข้าศึกษา
-A certified copy of academic results
-Scan or copy of university transcripts
-Proof of language ability proof
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 30 มกราคม 2020
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 12 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้