ทุนหลังปริญญาเอกที่สวิส
ทุนหลังปริญญาเอกที่สวิส
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน Postdoctoral Fellowshipsแก่ผู้สมัครต่างชาติ ประจำปี 2019
            โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มต้นของการทำงานโดยจะมอบทุนให้นักวิจัยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
           ETH Zurich Foundation นั้นเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่าง ETH Zurich และ บริษัท มูลนิธิองค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุน ETH ซูริคในการเข้าถึงวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษาและการวิจัย
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติจากทั่วโลก
-ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอก(ไม่จำกัดสาขา)
-ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาเอก หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในหกเดือนข้างหน้า ผู้สมัครที่ได้รับปริญญาเอกจาก ETH Zurich หรือ University of Zurich จะไม่ได้รับการพิจารณา
-มีความเชียวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
           ผู้สนใจสมัครขอทุน ในระบบออนไลน์ โดยคลิกที่ online system ภายในเดทไลน์ 1 กันยายน 2019
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 12 สิงหาคม 2562
พิมพ์หน้านี้