ทุนสถาบันขงจื้อ,Zhejiang U.
ทุนสถาบันขงจื้อ,Zhejiang
Zhejiang University มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในหลายด้านในประเทศจีน แจ้งให้ทุนระดับปริญญาโทZhejiang University Confucius Institute funding for International Students in China, 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ และค่าครองชีพ
           มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน สถาปนาขึ้นในปี 1897 และยังคงเป็นสถาบันชั้นนำในประเทศจีน ขณะที่สถาบันขงจื้อนั้นมีหน้าที่ในการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงสนับสนุนการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
          ทุนที่สถาบันขงจื้อเป็นการสานฝันผู้สมัครที่ปราถนาด้านอาชีพการเป็นอาจารย์ หรือเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนระดับนานาชาติ
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากจีน
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาจีน
-ต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีผลงานด้านวิชาการและความประพฤติดีเช่นกัน นอกจากนี้ต้องมีอายุระหว่าง 16-35 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2019
-จบปริญญาตรี เทียบได้กับ UK 2:1หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่สามารถเทียบเคียงได้
-ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานความสามารถทางภาษาจีน แต่ต้องมีทางภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด
          ผู้สนใจต้องสมัครเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยก่อนที่ลิงก์master’s degree coursework 
และหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงสามารถดำเนินการสมัครขอทุนที่ link.
          หลักฐานประกอบในการสมัครเรียน ได้แก่ photocopy of passport, highest degree certificates, academic transcripts, photocopies of Chinese proficiency certificates, personal statement, in Chinese or English, should include study and work experience, reasons for application and study proposal, letters of recommendation and proof of employment
          เดทไลน์ในการสมัคร 20 พฤศจิกายน 2019
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
พิมพ์หน้านี้