15ทุนรัฐบาลโมร็อกโกปี2562–63
15ทุนรัฐบาลโมร็อกโกปี256
 
รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563ดังมีรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1ปีการศึกษาที่สถาบันภาษา ณ กรุงราบัต
3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ (ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750ดีร์ฮาม (ประมาณ 75ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1.   ระดับปริญญาตรี
     1) ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2561หรือ 2562และมีผลการเรียนในระดับดีมาก ดี หรือพอใช้
     2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 19 - 23ปี ในปีที่สมัคร
     3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา ในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสาขาวิชา ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.ma
2. ระดับปริญญาโท
     ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาที่กำหนด
3. ระดับปริญญาเอก
     1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด
     2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2ฉบับ
4. รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6ซม. จำนวน 4รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2ฉบับ
6. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2ฉบับ
7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. สำเนาใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาด รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
9. กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
    9.1สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
    9.2สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
    9.3สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
            ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นมิใช่ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) และต้องไปขอรับรองคำแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยด้วย กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณีการเปิดรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22กรกฎาคม 2562
***หมายเหตุ
1. เอกสารจะต้องไปถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 22กรกฎาคม 2562เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 0 2281 0565ต่อ 117
2. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะประทับตราในเอกสารฉบับภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนสำนักจุฬาราชมนตรี จะประทับตราในเอกสารฉบับภาษาอาหรับเท่านั้น
การสอบคัดเลือก
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 26กรกฎาคม 2562
     - สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30กรกฎาคม 2562ณ กระทรวงศึกษาธิการ(รายละเอียดดูได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
 
 สามารถดาวน์โหลด

 ใบสมัคร

โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
พิมพ์หน้านี้