Wuhan U.ให้ทุนฟรีป.ตรี-โท
Wuhan U.ให้ทุนฟรีป.ตรี-โ
Wuhan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ของจีน แจ้งให้ทุนแก่ผู้มีสัญชาตินอกเหนือจากจีนในการมาเรียนปริญญาตรี หรือ โท เป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุม ค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพและมีเงินค่าครองชีพให้
           มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ตั้งอยู่ที่ Luojia Hill ซึ่งมีอาคารพระราชวังผสมผสานสไตล์จีนและตะวันตก ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่งในจีน ช่วงนี้กำลังเปิดให้ทุน Wuhan University Scholarships for International Students in China, 2018สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียนโดยทุนเปิดกว้างในการเรียนสาขาใด ๆ ที่มีการสอนที่นี่ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีน
-สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดี
-มีจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพในอนาคตเกี่ยวกับการสอนหรือการส่งเสริมภาษาจีนในระดับนานาชาติ
-อายุระหว่าง 16-35 ปี นับถึงในวันที่ 1 กันยายน 2018 ผู้สมัครที่เป็นครูสอนภาษาจีนจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ในขณะที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องไม่เกิน 25 ปี
        เดทไลน์ในการสมัคร 20 ธันวาคม 2018(เริ่มเรียนมีนาคม 2019)
Online Application
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 10 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้