U. of Kentให้ทุนMA-LLM
U. of Kentให้ทุนMA-LLM
Brussels School of International Studiesบัณฑิตวิทยาลัยของ University of Kentในสหราชอาณาจักรให้ทุนปริญญาโทด้านการศึกษานานาชาติ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ MA หรือ LLM degreesโดยเป็นโครงการทุนประจำปี มีมูลค่ารวม €130,000
          University of Kent  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองKent ของUK สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1965 ได้รับฉายาว่าเป็น“Plate Glass University” ล่าสุดมหาวิทยาลัยให้ทุน Brussels School of International Studies Scholarship (PGT)แก่ผู้สมัครจากสหราชอาณาจักร,สหภาพยุโรป และนานาชาติอื่น ๆ
          ในแต่ละปี Brussels School of International Studies (BSIS) จะให้ทุนมีมูลค่ารวมถึง €130,000 โดยปีนี้Brussels School of International Studies Scholarship (PGT) in UK, 2018รับผู้จบปริญญาตรี เพื่อเรียน MA หรือ LLM degree programme
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่ Brussels School of International Studiesในหลักสูตร MA or LLM degrees
-เปิดรับผู้สมัครจาก UK, EU and overseas fee-paying applicants
-ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในแบบ full-time students เท่านั้น
-ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกในประเทศของตน ต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         แต่ละปี กำหนดเดทไลน์ของการสมัคร วันที่ 1พฤศจิกายน สำหรับไปเริ่มต้นเรียนในเดือนมกราคมปีถัดไป
 
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
พิมพ์หน้านี้