ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลสวิสปี2022-23

 
ทุนรัฐบาลสวิสปี2022-23
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่ศิลปินและนักวิชาการต่างชาติที่กำหนดรวมทั้งไทย ในระดับ ปริญญาเอก,หลังปริญญาเอก ปริญญาโทด้านศิลปกรรมรวมทั้งโปรแกรมวิจัย เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันที่กำหนดในสวิตเซอร์แลนด์ เดทไลน์รับสมัครขึ้นอยู่กับสถาทูตแต่ละประเทศ แต่เป็นช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม
           ในแต่ละปีสมาพันธรัฐสวิสมอบทุนSwiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artistsเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการทำวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และกว่า 180 ประเทศอื่น ๆ โดยผู้ได้รับทุนจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสหพันธรัฐ หรือ Federal Commission for Scholarships for Foreign Students(FCS)ผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโรปต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบในการสมัคร
         ทุนSwiss Government Scholarships ประจำปี 2022-2023 เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายช่วงเวลาของการศึกษาวิจัยตลอดโปรแกรม ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น)เป็นอย่างดี
         หลักเกณฑ์ในแต่ละประเภททุน มีดังนี้

  PhD Criteria
 • A Master’s degree or equivalent university degree is recognized by the Swiss university. The applicant must have achieved this degree before the start of the scholarship next September. As proof, the degree has to be submitted to the Federal Commission for Scholarships before the start of the scholarship.
 • Applicant’s date of birth after 31 December 1983
               Postdoctoral Criteria
 • PhD degree
 • No more than five years may have passed between the award of the PhD and the application deadline.
 • Applicants who are in Switzerland for more than one year at the beginning of the scholarship in September are not eligible.
 • Applicants must be in command of the necessary language skills required for postdoctoral research.
 • Applicants who have already benefited from a Swiss Government Excellence Scholarship are not eligible to apply for a second scholarship.
Research Criteria
 • Master’s degree or equivalent university degree recognized by the Swiss university. The applicant must have achieved this degree before the start of the scholarship next September. As a proof, the degree has to be submitted to the Federal Commission for Scholarships before the start of the scholarship.
 • Applicants must be born after 31 December 1983
Fine Arts Criteria
 • Bachelor’s degree or equivalent.
 • Applicants must be born after 31 December 1983.
 • Applicants should start their scholarship no later than three years after graduating with their Bachelor’s degree.
 • Applicants who have been in Switzerland for more than one year at the beginning of the scholarship in September are not eligible.
 • Applicants must be in command of the necessary language skills required for the Master’s program.
   
Apply Now

For detailed information, go through the link given below:
Countries A – L / Countries M – Z
 
 TOP RELATED


NEW STORIES