ลบ แก้ไข

ทุนป.โท 2 ปี ที่EMU,USA

 
ทุนป.โท 2 ปี ที่EMU,USA
Eastern Michigan University มอบทุนการศึกษานานาชาติเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถจากทั่วโลกมาเรียนระดับปริญญาโท  เป็นทุนสำหรับปีการศึกษา 2022/2023โดยมี 2 รูปแบบ และมีมูลค่า $10,288และ  $3,100เป็นเวลา 2 ปี เปิดรับใบสมัครถึง 15 ตุลาคม 2022
           โครงการ National Scholars Program และ Student Success programได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาดีเด่นที่ต้องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ EMU ในสหรัฐอเมริกา โดยสามารถแบ่งประเภทและผลประโยชน์ที่ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับดังนี้
          -The National Scholars Program (NSP) value is $10,288 per academic year for two years
   -The Student Success Program (SUCG) value $3,100 per academic year for two years
           Eastern Michigan University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1849 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญ และปริญญาเอก EMU มีองค์กรกรีกหลายแห่งในวิทยาเขต
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-มีสถานะเป็น Non-Resident for tuition purposes
-สำหรับNational ScholarsProgram: อาจมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา NSP หากเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.6หรือสูงกว่า เทียบเท่าระดับปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา
-สำหรับStudent Success Program: ผู้สมัครที่เข้ามาใหม่ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.2 หรือสูงกว่ามีสิทธิ์สมัคร
          ผู้สนใจต้องเริ่มจากการเข้าไป admission graduate programของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงดำเนินการสมัครขอทุน โดยหลักฐานที่ต้องส่งประกอบใบสมัคร มีดังนี้
  • Financial documents must be calculated in U.S. Dollars
  • Supporting documentation must be dated within one calendar year of initial enrollment Official, original documents must be provided. Faxed or photocopied documents are not
  • acceptable
  • A copy of the passport (name, birth date and citizenship information) must be included
  • A copy of your I-20 and visa stamp from the last U.S. institution you attended, if applicable must be included
  • Students need to demonstrate that they have a good level of written and spoken English.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES