ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โท50%ที่Bond U.

 
ทุนป.ตรี-โท50%ที่Bond U.
Bond University กำลังเปิดให้ทุน Transformer funding for International Students in Australia, 2022สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโทจากต่างชาติที่มีความเป็นผู้นำสูง เคยทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวข้องกับชุมชน  โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 50% ของโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดสอน
            Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ในย่านRobina, Gold Coast, Queensland, Australia ซึ่งในฐานะมหาวิทยาลัยอิสระชั้นนำ Bond U เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสอนเป็นหลัก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลียที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการจัดอันดับระดับ 5 ดาวเพิ่มเติมในหมวดเกี่ยวกับประสบการณ์นักศึกษา
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากต่างชาติ ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยบอนด์เพื่อเรียนปริญญาตรีหรือโทแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับสามารถสมัครผ่านทางundergraduate หรือ postgraduate และเมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึงสมัครขอทุนทาง  award application form
-มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่นมีความเป็นผู้นำสูง เคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร
-สามารถเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยในปีถัดไป(ภาคการศึกษาเดือนมกราคม)
-ผู้สมัครที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่นี่คะแนน TOEFL จะได้รับการพิจารณาบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตามผลสอบวัดความสามารถหน่วยงานอื่น ๆ ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น IELTS, ACT หรือ SAT
         ผู้ต้องการได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ยังต้องอัดวีดีโอตอบคำถามต่อไปนี้ส่งมาประกอบการสมัครด้วย
  • What is the problem? What is the problem you would like to explore as a participant in the Transformer? Why is it important? Why hasn’t the problem been solved already? What alternative solutions exist, if any?
  • Why you? Why are you the right person to take on this problem? What personal characteristics and experiences do you feel you possess that are relevant to taking on your proposed project? Why will others want to work with you on this project? Why do you want to come to Bond and participate in the Transformer?
 
             เดทไลน์ในการสมัคร 5 กันยายน 2022
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES