ลบ แก้ไข

ทุน100%ที่ม.ศิลปะฮ่องกง

 
ทุน100%ที่ม.ศิลปะฮ่องกง
Full-Tuition Scholarships for International Students at Lingnan University, Hong Kong หรือทุนเต็มจำนวนค่าเรียนในโปรแกรมปริญญาตรีที่1  ในมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ระดับท็อปของเอเชีย Lingnan Universityเปิดรับใบสมัครถึง 28 กรกฎาคม 2022
           Lingnan University เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ครบถ้วนด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมที่ดีที่สุดด้านศิลปของจีนและตะวันตกเข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ของรัฐแห่งเดียวในฮ่องกง เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาด้านศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม Global Liberal Arts Alliance ในปี 2012 โดยLUได้ชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ LU มีความก้าวหน้าอย่างมากในการมีส่วนร่วมของนักวิชาการในการวิจัยและการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการวิจัยและความรู้ทางวิชาชีพ
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักเรียนจากทุกสัญชาติ ยกเว้นนักเรียนท้องถิ่น
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลากับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่
            ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของLUโดยผ่านช่องทาง Online Admission System.(ดูเกณฑ์การรับสมัครrequirements)ไม่มีการแยกสมัครขอทุนแต่อย่างใด โดยผู้ที่มีโอกาสได้ทุนจะพิจารณาจากผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม รวมไปถึงผลงานต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนที่โดดเด่น
            ในการสมัครเรียน ต้องมีการแนบเอกสารประกอบใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  • Photo ID
  • Proof of address
  • Copy of passport
  • Transcripts of high school
  • General English Language requirements for admission to the university.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES