ลบ แก้ไข

Okayamaให้ทุนป.ตรี-โท

 
Okayamaให้ทุนป.ตรี-โท
Okayama University of Scienceประเทศญี่ปุ่นกำลังเปิดให้ทุนEntrance Examination Student Scholarships for International Students  เป็นทุนเต็มจำนวนหรือบางส่วน ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัวในการสมัครเรียน โดยภาควิชาส่วนใหญ่เปิดรับสมัครทุนนี้ตลอดทั้งปี
           ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1964 โดยมีชื่อเสียงที่เน้นไปที่คณะวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่โดดเด่น Okayama University of Science เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมือง Okayama ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในอันดับที่ 152 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการดึงความสามารถของเยาวชนทุกคนให้มีศักยภาพสูงสุดและเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลในการมีส่วนร่วมในสังคมในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและในฐานะสมาชิกในชุมชนของพวกเขา
          มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ Okayama เปิดรับและพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษาตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามอาจมีภาควิชาที่มีกำหนดเวลาเฉพาะหลักสูตร โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิที่ได้รับเกียรตินิยม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโทที่เปิดสอนที่Okayama University of Science
-ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนสูงสุดในการสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หมวด A ภาคเรียนที่ 1 ของจีนแผ่นดินใหญ่ และการสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หมวด A เทอม II
         ผู้สมัครจะต้องส่ง online admission application. นักศึกษาต่างชาติทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับทุนจะได้รับการพิจารณาตามนั้นโดยนักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้กับมหาวิทยาลัย เช่น ใบรับรองผลการเรียน คะแนนการทดสอบที่ได้มาตรฐาน จดหมายอ้างอิง หลักฐานความสามารถทางภาษา และเอกสารเฉพาะรายวิชาอื่นๆ
        ข้อกำหนดด้านภาษา: ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาของมหาวิทยาลัย ต้องแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
        ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือบางส่วน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมการทดลองและการฝึกปฏิบัติ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES