ลบ แก้ไข

ทุนASEAN-China Young Leaders

 
ทุนASEAN-China Young Lea
คณะกรรมการร่วมของโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ACYLS ประจำปี 2565 และขอเชิญผู้สนใจในภูมิภาคอาเซียนสมัครรับทุนการศึกษาในโครงการฯ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก หรือทำวิจัยระยะสั้น (1 ภาคการศึกษา / 4 - 5 เดือน) ในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
        
โดยรัฐบาลจีนและภาคีความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (full scholarship)
          กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ดูแลโครงการในระดับประเทศของไทย (National Focal Point) ขอแจ้งรายละเอียดการสมัคร ดังนี้
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่
          1.1 เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
         1.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ คะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
         1.3 มีอายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
         1.4 มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
         1.5 ไม่เป็นผู้สมัครรับทุนอื่นของรัฐบาลจีนในเวลาเดียวกัน และ
         1.6 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจีนที่สมัคร
2. ขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (คลิกเอกสารแนบด้านล่าง) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติและมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด
Attchement-Physical Examination Form  
Annex3 Guidebook of ACYLS 2022  
ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา  

3. หมดเขตรับเอกสารการสมัครวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
4. กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการร่วมของโครงการ ACYLS ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนในขั้นตอนสุดท้าย และการตัดสินของคณะกรรมการร่วมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

           ผู้สนใจโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.campuschina.org/content/details3_380333.html
 
 TOP RELATED


NEW STORIES