ลบ แก้ไข

ทุนความปลอดภัยทางไซเบอร์

 
ทุนความปลอดภัยทางไซเบอร์
Prince Sultan University Fully-Funded international awards in Saudi Arabia ทุนเต็มจำนวนสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติในการเดินทางไปเรียนปริญญาโททางด้านCybersecurity ในประเทศซาอุดิ อาราเบียทุนช่วยค่าเรียน 100% รวมถึงค่าที่พัก ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ตลอดจนมีเงินเดือนให้
          จุดประสงค์หลักของโครงการให้ทุนนี้คือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นอย่างเต็มที่ในการเริ่มหลักสูตรปริญญาโทสำหรับภาคการศึกษา ปี  2021/2022สำหรับ Prince Sultan University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในซาอุดีอาระเบีย เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายสาขาในสาขาธุรกิจ เทคนิคและมนุษยศาสตร์
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบปริญญาตรีในสาขาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
-มีผลคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ(6.5 IELTS, 80 TOEFL IBT)
-จบปริญญาตรีมาไม่เกิน 3 ปี
            ผู้สมัครขอทุนจำเป็นต้อง admission ไปยังมหาวิทยาลัยก่อน โดยหากมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ดูที่ entry requirements ) สามารถสมัครโดยตรงไปที่ E-mail: CCIS-ISS-at-PSU.EDU.SA
           หลักฐานประกอบในการสมัคร คือ Letters of Recommendation academic records, curriculum vitae or resume, and the research proposal
            อนึ่ง ทุนโปรแกรมนี้ไม่มีการแจ้งกำหนดเดทไลน์ในการสมัคร
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES