ลบ แก้ไข

เปิดรับแล้วทุน ICDFไต้หวัน

 
เปิดรับแล้วทุน ICDFไต้หว
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แจ้งข่าวเมื่อ 5 มกราคม 2564 นักเรียนไทยสามารถขอทุนInternational Cooperation and Development Fund หรือ ICDF นี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้นเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564
           รายละเอียดทุนดังนี้ :
เงินสนับสนุนที่จะได้รับ (ระยะเวลาได้รับทุนสำหรับปริญญาโทสูงสุด 2 ปี และปริญญาเอกสูงสุด 4 ปี )
1.ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด 1 ที่นั่ง
3.ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)
4.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาโท 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน; ปริญญาเอก17,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)
5.ค่าประกันสุขภาพ
6.ค่าหนังสือเรียน
             กลุ่มวิชาที่เปิดรับประกอบด้วย การเกษตรเขตร้อน, บริหารธุรกิจ, วิเทศศึกษา, การจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สาธารณสุขระหว่างประเทศ, การจัดการเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, การจัดการอุตสาหกรรม, การแพทย์พยาบาล และ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
             ดูคุณสมบัติผู้สมัครทุนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30221&mp=1 (ภาษาจีน)
https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2 (ภาษาอังกฤษ)
ดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/0123110545186.pdf
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ icdftecothai@gmail.com
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES