ลบ แก้ไข

ทุนโรตารี$30,000เวลา1ปี

 
ทุนโรตารี$30,000เวลา1ปี
โปรแกรมที่มุ่งขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ขวางกั้นการศึกษาของผู้สมัครผ่านทุนRotary Organization Global Scholarship, 2021 โดยองค์กรโรตารีช่วยเหลือทุนละ $30,000เป็นเวลา 1 ปี ของการเรียนระดับปริญญาโท และเอก เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2021
          โรตารีสากลเป็นองค์กรบริการระหว่างประเทศที่มีสโมสรสมาชิกมากกว่า 35,000 สโมสรทั่วโลกโดยมีสมาชิก 1.2 ล้านคน เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองและไม่เกี่ยวกับศาสนาที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปิดรับคือ ปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านpeace and conflict resolution, disease prevention and treatment, water and sanitation, maternal and child health, basic education and literacy, and economic and community development
-เป็นผู้ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก
             วิธีการสมัคร ต้องส่งใบสมัครขอทุนไปยังสโมสรโรตารีในประเทศของผู้สมัครโดยมีเอกสารประกอบคือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ และ/หรือนายจ้าง ต้นฉบับใบรับรองผลการเรียน ในระดับต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยผลการเรียนระดับปริญญาต้องอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES