ลบ แก้ไข

Monashมาเลเซียให้ทุนป.โท

 
Monashมาเลเซียให้ทุนป.โท
Monash University Malaysia มหาวิทยาลัยออสเตรเลียที่มีแคมปัสในมาเลเซียแจ้งให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติPostgraduate Coursework in School of Arts and Social, Sciences School of Business and School of Information Technology เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนบางส่วน โดยเปิดรับใบสมัครตลอดทั้งปี
         Monash University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1998 เป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งแรกในมาเลเซีย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอกและหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงาน
          Monash International Master of Professional Counselling Scholarship in Malaysia เป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ รวมทั้งสัญชาติมาเลเซียเองด้วย          
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรPostgraduate Coursework in School of Arts and Social, Sciences School of Business and School of Information Technology
-ต้องรักษาระดับคะแนนที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับเข้าศึกษา
-ต้องลงทะเบียนในจำนวน 24 เครดิตเต็ม
-ต้องจบหลักสูตรภายในระยะเวลาปกติ
-ต้องมีความสามารถด้าน English language ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ผู้สมัครจะได้รับทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาใน postgraduate degree program at the universityซึ่งในการสมัครเรียน ต้องมีการแนบเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้certificate or transcripts of academic qualification, curriculum vitae, language ability proof, and a copy of the passport
 
 Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES