ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่ม.อิสลามในอินโดฯ

 
ทุนป.ตรีที่ม.อิสลามในอิน
หากใครต้องการเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย โดยฟรีค่าธรรมเนียมและค่าเรียนทั้งหมด ตอนนี้Universitas Islam Indonesiaหรือ Islamic University of Indonesiaกำลังเปิดรับคัดเลือกทุน Future Global Leaders Scholarshipsประจำปี 2019-2020
           มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งอินโดนีเซียเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกในอินโดนีเซียและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ มีหนังสือมากกว่า 250,000 เล่มและประกอบด้วยหนังสือหมุนเวียนจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาตินอกเหนือจากอินโดนีเซีย
-สมัครเรียนโปรแกรมระดับปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่ Universitas Islam Indonesia
-ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศของตน และมีผลการเรียนดีเลิศ
-ผู้ที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีผลความสามารถทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผู้สนใจขอทุน ต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมundergraduate degree coursework 
ที่มหาวิทยาลัยและหลังจากได้รับตอนรับเข้าศึกษาแล้ว ต้องทำการapply เพื่อขอทุนอีกที โดยหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่ certified copies of your graduation certificate and academic transcript, a color scan of the first (photo) page of your passport, letter of good health, current curriculum vitae/resume, and statement of purpose, a declaration stating that you will not work on your study visa and you will obey Indonesian law
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES