ลบ แก้ไข

ทุนเข้าร่วมโครงการACYLS

 
ทุนเข้าร่วมโครงการACYLS
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 
        ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ประเภท ได้แก่ 1) หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน 2) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และ 3) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษา (หมายรวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านอาเซียน และอาเซียน-จีน 
(ข) มีอายุไม่เกิน 45 ปี 
(ค) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
(ง) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป
           ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.campuschina.org/content/details3_380276.html หรือติดต่อต้นสังกัดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 TOP RELATED


NEW STORIES