ลบ แก้ไข

ทุนศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่อินเดีย

 
ทุนศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ท
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอให้ทุนการศึกษาเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป - กลับระหว่างประเทศ
           ผู้สนใจสามารถสมัครได้คนละ 1 หลักสูตร และสังกัดสามารถเสนอผู้สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 1 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี
2. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ
            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และวิธีการสมัครที่ www.tica.thaigov.net หัวข้อทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย และจัดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเริ่มหลักสูตร 2 เดือน
 
 TOP RELATED


NEW STORIES