ลบ แก้ไข

ทุนGlobal Leadersที่ออสเตรเลีย

 
ทุนGlobal Leadersที่ออสเ
University of Adelaide Global Leaders Scholarship เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโทที่กำลังเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติ(เว้นออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) เพื่อมาเรียนในภาคการศึกษาประจำปี 2019 ทุนใช้เป็นส่วนลดค่าเรียน 30% นท
         University of Adelaide เป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ในด้านการศึกษาและการวิจัย การให้ทุนครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการศึกษาที่ผ่านมาในระดับดีเยี่ยมมาต่อยอดการศึกษาในระดับ Undergraduate และ Postgraduate Courseworkโดยทุนครอบคลุมค่าเรียน 30% แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ได้ทุนต้องรับผิดชอบเอง คือ ค่าvisas, Overseas Student Health Cover, travel, accommodation, living expenses, books and study materials
        ขั้นตอนการคัดเลือก 2019 University of Adelaide Global Leaders Scholarships มีความเข้มข้นโดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางผลการเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญ โดยจะตัดสินผู้สมัครที่มีระดับความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกันจากสิ่งต่อไปนี้
-สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี: Raw ATAR of 98 OR its equivalent
-สำหรับหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา: GPA 6.8 out of 7 OR its equivalent
-มหาวิทยาลัยรับพิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ จากสถาบันเหล่านี้ คือ
IELTS(International English Language Testing System) – Academic Test
TOEFL– internet based and paper based
Pearson Test of English– Academic
CAE (Cambridge English: Advanced)
         เดทไลน์ในการสมัครขอทุน
-1st Half 2019 (Semester 1, Trimester 1 & 2)
-2nd Half 2019 (Semester 2, Trimester 3)
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES