ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1168
กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้ทุน เรียกว่าChinese Government Special Scholarship-University Postgraduate Study Program(CGS-UPSP), 2013แก่นักเรียนนานาชาติ โดยเป็นทุน 2-3 ปีสำหรับป.โท และ 3-4...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1167
กระทรวงต่างประเทศประกาศให้ทุนการศึกษา 2013 HEC-EGIDE/ Eiffel MBA Scholarshipsแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ โดยทุนมีเงินเดือนให้เดือนละ 1,181รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1166
ประกาศ!!! ทุนการศึกษาของสถาบัน Audencia Nantes สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติกับทางสถาบัน Audencia Nantes ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมที่จะถึงนี้ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา...
by Tony Teerati
รูป 1165
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป แจ้งการมอบทุนการศึกษาที่รัฐบาลไต้หวันประสงค์จะมอบให้นิสิต นักศึกษาไทย ประจำปี 2013 รายละเอียดทุน 1.ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000 NTD ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี...
by Tony Teerati
รูป 1163
ทุนสื่อมวลชนไปทำข่าวในช่วงการประชุมใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในชื่อThe Dag Hammarskjold Scholarship Fund for Journalists, 2013 USAโดยครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก อาหาร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1162
สำนักงานพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวอนซี ในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป โดยเป็นทุนปีแรกของทั้งปริญญาตรีและโทสาขาใดก็ได้ หากผลการเรียนดีปีต่อไปอาจได้รับการต่ออายุทุนอีก 2,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1158
Cardiff University ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2013/2014 ในทุกสาขาโดยเป็นทุนเต็มจำนวน 3 ทุน และทุนบางส่วน 3 ทุน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1157
Vienna Biocenter (VBC) ประเทศออสเตรียเสนอให้ทุนด้าน Molecular Life Sciencesโปรแกรมระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาทั่วโลก โดยเป็นทุนที่มีเงินเดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1155
รัฐบาลตุรกีเชิญชวนให้สมัครขอทุน Turkey graduate scholarship programสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติในระดับ Master และ PhDเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศตุรกี หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.2013 Applications are invited by...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1154
ทุนประจำปีของ University of Pavia and the Organisation for the Right to Education (EDiSU) ประเทศอิตาลี จำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปทำการวิจัยด้านการศึกษาเรื่องการพัฒนา ระยะเวลา 4-10...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1153
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล และ INTO โรงเรียนเตรียมภาษาของมหาวิทยาลัย เสนอทุนแก่นักเรียนต่างชาติผู้ที่กำลังสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทุนเสนอให้กับนักเรียนต่างชาติผู้ที่กำลังสมัครตามโครงการสอบตรง ด้าน...
by Tony Teerati
รูป 1152
บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิต แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเสนอทุนโชว์ดาให้กับนักเรียนจากเอเชียที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาแรกในระดับปริญญาโท หรือ ในชั้นปีที่สองในการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย 7...
by Tony Teerati
รูป 1151
โรงเรียนธุรกิจยุโรป (EBS, London) เสนอทุนปริญญาตรีให้นักเรียนต่างชาติ ด้าน บริหารธุรกิจต่างประเทศ หรือ การจัดการกิจกรรมนานาชาติ ในสองรอบการเรียน ได้แก่ กันยายน 2556 หรือ กุมภาพันธ์ 2557 โดยทุนเสนอ 1 ทุนเต็ม มูลค่า...
by Tony Teerati
รูป 1150
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เสนอตำแหน่งวิจัยสำหรับนักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา ในสาขาด้านเกษตรศาสตร์ การแปรรูปข้าว โดยผู้สมัตรต้องจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี...
by Tony Teerati
รูป 1149
โรงเรียนการศึกษานานาชาติขั้นสูง (SISSA) ตรีเอสเต ประเทศอิตาลี เสนอทุนปริญญาเอกวิจัยแก่นักเรียนต่างชาติด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ประสาทวิทยา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าวุฒิการศึกษาของอิตาลี (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)...
by Tony Teerati
รูป 28
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 27
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 26
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 25
ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกชิงทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ 10 ทุน และทุนปริญญาโทต่างประเทศ10 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 ด้วยบมจ. ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่ง...
by Chanitsiree Keawood
รูป 7
AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่ มีทุนให้ระดับปริญญาโทและเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 สำนักวิชา...
by รัชภรณ์ วรประชา
Page 131 of 132 First Prev 126 127 128 129 130 131 132 Next
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS