ธนาคารกรุงไทย มอบ 20 ทุนเรียนป.โท ในประเทศ-ต่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทย มอบ 20 ทุนเรียนป.โท ในประเทศ-ต่างประเทศ

 บมจ. ธนาคารกรุงไทยมุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคม โดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 ดังนี้
 
1. ทุนที่รับสมัคร
1.1 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารก าหนดในสาขาวิชาดังนี้
 Master of Business Administration ด้าน Finance / Marketing / Accounting / Risk Management / Financial Engineering
 ด้าน Human Resource
 ด้าน Management Information System (MIS)
 ด้าน Operations Research

1.2 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน สาขาวิชาดังนี้
 Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE)
(International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 MasterProgram in FinancialEngineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
2. ประเภทของผู้สมัครรับทุน การศึกษา
2.1 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและ มหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด

ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

2.2 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่ำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

ประเภทที่ 3 ส าหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทในประเทศเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
 เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้
 ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0
 ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitativeไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ผลสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือ 65 คะแนน (Internet-based) หรือ 550
คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 สถานภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
 ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
 ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ
 มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง
 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้วจ ำนวน 2 รูปพร้อมประวัติย่อ (Resume)
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ชุด
 หลักฐานการศึกษา
 หนังสือรับรองการทำงาน
 ส าหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2)
- หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษา ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือ
- หลักฐานจากมหาวิทยาลัยแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเทียบเท่า อย่างละ 1ชุด
- สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)ระดับปริญญาตรีำจำนวนอย่างละ 1 ชุด
 สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่3)
- สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript)จำนวนอย่างละ 1 ชุด
- ส ำเนาใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GMAT หรือ GRE (General Test) ซึ่งมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันปิดรับสมัคร
 สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2)
- หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาในปี 2556 ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารก าหนด1 ชุด หรือหลักฐานจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนดพร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0 หรือเทียบเท่า อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน(Transcript)ระดับปริญญาตรีจำนวนอย่างละ 1 ชุด
 สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (ประเภทที่3)
- สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาใบแสดงผลสอบ ผลสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือ 65 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 ใบรับรองแพทย์และผลการ x-ray ปอดขนาดใหญ่ ที่มีผลไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้า สัมภาษณ์
 หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย1 ฉบับ
5. ระยะเวลาในการรับสมัคร
5.1 สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศและปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทุนตามเอกสารข้อ 4 ได้ที่
งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2208-7704, 7736, 7796
โดย รัชภรณ์ วรประชา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
พิมพ์หน้านี้